Vandtryk og forsyning

Kongepartens vandværk arbejder hele tiden på at opretholde et godt tryk i ledningsnettet, samt en sikker forsyning til den enkelte forbruger. Skulle dette af en eller anden årsag ikke lykkedes i en periode så gælder følgende retningslinjer:

1. Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte forbrugere.

2. Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet  ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men  vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage lukninger for vandet uden varsel.

3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, underkaste sig de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

4. Vandværket kan, uden at der gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding i tørkeperioder. Myndighederne kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

Det kan du selv gøre hvis du oplever lavt vandtryk:

  • Tjek filteret i vandhane, bruser m.m. for tilstopning.
  • Tjek at ventiler, på hver side af vandmåleren, er helt åbne.
  • Bed vandværket kontrollere filteret i vandmåleren for kalkskaller.