Har du styr på hvem der ejer hvad?

Vandledningen
Kongepartens Vandværk forsyner dig med drikkevand gennem et net af vandledninger.

Fra vandledningen ude i vejen går der stikledning ind til den enkelte ejendom.

Stikledningen går fra forsyningsledningen i vejen og hen til skel. Kongepartens Vandværk ejer den del af ledningen.

Fra skel og ind til den enkelte ejendom går jordledningen. Grundejer ejer den del af ledningen.

Jordledningen 
Opdager du eller har du mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte vandværket og en autoriseret VVS-installatør.

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaer og øvrige dokumenter, da dit forsikringsselskab, som oftest dækker omkostningerne. Dokumentationen kan også være nødvendig, i forbindelse med en evt. refusion, af betalingen til spildevandsforsyningen.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning. 

Vandmåleren
Vandmåleren ejes af Kongepartens Vandværk.

Du betaler årligt en fast afgift til vandværket, som bl.a. dækker brug af måleren.

Vandmåleren må kun udskiftes af Kongepartens Vandværk.

Har din VVS mand fjernet plomben så bed ham kontakte os, så sætter vi en ny på. Husk der er strafgebyr, hvis man selv fjerner plomben.

Hvis du ønsker, at få kontrolleret din vandmåler, f.eks i forbindelse med afvigende forbrug, kan vi iværksætte dette.

Vandmåleren skal undersøges på et godkendt målerlaboratorie.

Hvis målervisningen ligger inden for den godkendte kontrolafvigelse, skal du selv betale for kontrollen.

Hvis målervisningen ligger uden for den godkendte kontrolafvigelse, betaler Kongepartens Vandværk for kontrollen.

 

Kort og tegninger
Vores ledninger er indtegnet på kort.

Nogle er indtegnet efter gravearbejdet eller projektplaner, andre er indmålt digitalt.

Vi har ikke fortegnelser over jordledninger.